Photos : Ritsuko / Words : Hohoko Asami / Design : Atsushi Miyasaka / 
Produce : Yasushi Ozaki / Published : Shogakukan

 

amazon