Photograph : Junji Takasago / Poet : Wakako Kaku / Design : Atsushi Miyasaka / Produce : Yasushi Ozaki / Published : Shogakukan